Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Hotel Marko

Predpisi, na katere predpis vpliva