Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v Občini Piran - neuradno prečiščeno besedilo (2)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva