Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v Občini Piran (Uradne Objave, št. 8/90, 13/90, 31/01, 24/02, 28/08) v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev PUP 12

Predpisi, na katere predpis vpliva